Making acquaintances

Making acquaintances

Nǐ jiào shénme míngzi?你叫什么名字?What's your name?
Wǒ jiào...我叫…My name is...
Nín guìxìng?您贵姓?What's your family name, please?
Wǒ xìng...我姓…My family name is...
Nín shì nǎli rén?您是哪里人?Where are you from?
Wǒ shì Měiguórén.我是美国人。 I'm an American.
Wǒ lái zì...我来自…I'm from...
Hěn gāoxìng rènshí nǐ.很高兴认识你。Nice to meet you.
Tā shì wǒde péngyou.她是我的朋友。She is my friend.
Zhè shì wǒde míngpiàn.这是我的名片。This is my name card.