Seeing a doctor

Seeing a doctor

Wǒ bú tài shūfu.我不太舒服。I'm not feeling well.
Wǒ dùzi téng.我肚子疼。I have a stomachache.
Wǒ tóuténg.我头疼。I have a headache.
Wǒ shēngbìng le.我生病了。I'm sick.
Qǐng jiào jiùhùchē.请叫救护车。Please call an ambulance.
Xūyào jiào yīsheng ma?需要叫医生吗?Do you need a doctor?
Suàn le ba,bù yánzhòng.算了吧,不严重。No, it's not serious.
Wǒ hěn bù shūfu, háishì bǎ yīsheng jiàolai ba.我很不舒服,还是把医生叫来吧。I'm not feeling well. Please call a doctor.