Time

Time

Jīntiān jǐ hào?今天几号?What date is it today?
Jīntiān bā hào.今天八号。Today is the 8th.
Jīntiān xīngqī jǐ?今天星期几?What day is today?
Jīntiān xīngqīyī.今天星期一。Today is Monday.
Xiànzài jǐ diǎn?现在几点?What time is it?
Xiànzài shí'èr diǎn.现在十二点。It's 12 o'clock.
Dōu zhème wǎn le.都这么晚了。Time is so late now.
Wǒmen jǐ diǎn shàngkè? 我们几点上课?When does our class begin?
Wǒmen bā diǎn shàngkè. 我们八点上课。It begins at eight o'clock.
Dào xiě zuòyè de shíjiān le. 到写作业的时间了。 It's time to do our homework.